Какво е 4G Покритие Контакти MyTcom Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Бг En Партньори

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА "ТИ.КОМ" АД И ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ТЯХ УСЛУГИ

I. Общи положения
1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Ти.ком“ АД (наричано по-долу за краткост „Ти.ком“) и всяко лице, което ползва интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, (наричано по-долу за краткост „потребител“).
2. Интернет страниците на Ти.ком и достъпните чрез тях услуги се предоставят от „Ти.ком“ АД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204577841, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, ж.к. Дружба 1, бул. „Асен Йорданов“№ 14, ет.2, телефони за контакт: 0700 35 053 и имейл: cs@ticom.bg.
3.1. По смисъла на настоящите Общи условия „интернет страници на Ти.ком“ или „сайт на Ти.ком“ е страницата www.ticom.bg, както и всяка друга интернет страница или сайт, регистрирани от Ти.ком.
3.2. По смисъла на настоящите Общи условия потребителите са две категории:
регистрирани – потребители, които се регистрират в портал на Ти.ком, който изисква регистрация;
нерегистрирани – потребители, които посещават интернет страници на Ти.ком, без да извършват регистрация.
4.1. Настоящите Общи условия са публикувани на интернет страницата на Ти.ком www.ticom.bg и се считат за приети от потребителя с факта на влизането му в сайта.
4.2. За ползване на интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, и регистрация в други електронни портали, Ти.ком си запазва правото да изиска изрично волеизявление от потребителя, че същият приема настоящите Общи условия, като независимо от липсата или наличието на волеизявление се прилага т. 4.1. от настоящите Общи условия.
4.3. В случай че потребителят не приема настоящите Общи условия, същият следва да преустанови използването на интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, и да не извършва регистрация в електронни портали на Ти.ком.
5. Потребителят се задължава да ползва интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, в съответствие с настоящите изисквания и приложимите общи условия, правила, тарифи, условия за сключване на договори за продажба на стока и/или услуга от разстояние и други условия на Ти.ком.
II. Ползване на интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги
6. За да използва интернет страници на Ти.ком и предоставяните чрез тях услуги потребителят следва да си осигури свързване към интернет мрежата. Ти.ком предоставя информация и услуги, достъпни чрез сайта и не отговаря за каквито и да е смущения и/или технически проблеми, осуетяващи ползването на сайта, вследствие експлоатирането на оборудване, използвано от потребителя за свързване към интернет мрежата.
7. Съдържанието и услугите се използват, с или без да се изисква регистрация от потребителя в зависимост от конкретните правила за използване на съответната услуга.
8. Когато за ползването на отделни услуги и съдържание от интернет страници на Ти.ком са приложими допълнителни условия и/или цени, същите се посочват изрично. Актуалните условия и/или цени се публикуват на www.ticom.bg.
9. Електронните изявления, потвърдени от потребителя чрез потребителско име и парола, имат валидност на изявление със саморъчен подпис, по силата на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
10. Ти.ком има право да променя своите интернет страници и предоставяните чрез тях услуги, да добавя и спира услуги, да променя структурата, начина за достъп и регистрация на потребителите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички потребители, без да е необходимо да ги уведомява.
11. Ти.ком има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги в следните случаи:
11.1. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят разпространява посредством интернет, SMS или посредством използване на услуги, достъпни чрез интернет страници на Ти.ком, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
11.2 Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят с действията си накърнява доброто име на Ти.ком, нарушава законите в Република България и международните актове;
11.3. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин съдържание, което няма право да предава;
11.4. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на Ти.ком или трети лица;
11.5. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“ и др.;
11.6. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
11.7. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят нарушава нормалната работа на другите потребители на интернет страници на Ти.ком, включително и ако не ги ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите потребители да ползват интернет страниците;
12. В случай на неправомерни действия по т. 11 от настоящите Общи условия и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Ти.ком има право да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя на компетентните органи.
ІII. Отговорност
13. Ти.ком не отговаря пред потребителя за:
13.1. загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на потребителя в резултат от ползване на интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
13.2 неспособност на потребителя да ползва отделни услуги;
13.3 претенции от трети лица срещу потребителя при или по повод ползване на услугите;
13.4. разпространение на съобщения, посредством интернет, SMS, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, Ти.ком има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи;
13.5. съдържанието на сайтове, към които препращат връзки от интернет страници на Ти.ком;
13.6. ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни чрез интернет страници на Ти.ком.
14. Ти.ком не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до интернет страници на Ти.ком. При несъответствие на сайта с изисквания на потребител, същият може да преустанови използването им.
IV. Интелектуална собственост
15. Материалите на интернет страниците на Ти.ком са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
Съдържанието включва, но не се ограничава до текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, софтуер, технологии и др.
16. Ти.ком си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и части от информацията на свои интернет страници, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията на страните.
17. Освен ако не е уточнено друго, Ти.ком е единствен носител на правото да разпространява съдържанието на своите интернет страници. Всяко копиране и разпространение на съдържание от сайт, доколкото не е изрично разрешено, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции.
18. Ти.ком предоставя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на своите интернет страници само на устройства за лична употреба като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо потребителя във връзка с ползване на съдържанието.
19. С публикуване на информация на интернет страници на Ти.ком потребителят декларира, че е носител на авторските права и предоставя информацията безвъзмездно, като дава правото на Ти.ком да я разпространява на своите страници.
20. При констатирано нарушение на авторски или други права на интелектуална собственост, както и при други проблеми във връзка с достъпа, функционирането и съдържанието на интернет страници на Ти.ком, потребителят може да подаде сигнал на телефони 0700 35 053 или на e-mail cs@ticom.bg.
V. Лични данни и конфиденциалност
21. Ти.ком се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява номера, създадени потребителски имена, пароли или друга персонална информация, предоставени от потребители, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.
22. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени на Ти.ком от потребители при използване на интернет страници на Ти.ком, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на Ти.ком да ги ползва свободно, както намери за добре.
23. Ти.ком ползва предоставените лични данни във връзка с ползване на свои интернет страници при най-голяма конфиденциалност, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
24. Потребителите имат право на достъп до собствените си лични данни, които са въвели или са станали достояние на Ти.ком при ползване сайта, както и на поправка на тези лични данни.
25. Приемайки настоящите Общи условия потребителите се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Ти.ком за целите на услугите, предоставяни от Ти.ком, включително за целите на директния маркетинг. Потребителите се считат за информирани, че Ти.ком има право да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието, като предоставя възможност на всеки потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения.
26. Всички доброволно предоставени от потребителите лични и други данни, които ги идентифицират в процеса на ползване на интернет страниците на Ти.ком се съхраняват, обработват и използват от Ти.ком за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.
27. Ти.ком си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия.
28. Ти.ком има право да изпраща на потребителите нотификации под формата на кратки съобщения, които предоставят информация за ново съдържание и услуги на интернет страниците.
29. Ти.ком има право да ползва cookies за автоматична идентификация на потребителите.
VI. Други разпоредби
30.1. Ти.ком си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, за което не се задължава да уведомява потребителите.
30.2. Промени в настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикуването им или друга изрично посочена дата.
31. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
32. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния съд.
33. Настоящите условия влизат в сила и се прилагат от 18.04.2018 г.

Oбщи условия за ползване на интернет страницата (322.57 KB)
списък с общи условия