Какво е 4G Покритие Контакти MyTcom Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Бг En Партньори

Общи условия

ФОРМУЛЯР ЗА УЛЕСНЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА


I. Право на отказ от сключения договор Права на Потребителя:
1. Потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причина, в срок от 7 (седем) работни дни;
2. Правото на отказ от договора започва да тече считано от: 1. получаване на стоката от Потребителя, когато Ти.ком е изпълнило задълженията си за потвърждаване на информацията - за стоки; 2. сключване на договора, а когато задълженията за потвърждаване на информацията са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни - за услуги. Потребителят не може да се откаже по описания по-горе ред от договора за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с неговото изрично съгласие преди изтичането на срока за отказ.
3. Когато Потребителят не получи цялата задължителна преддоговорна информация за съответния договор, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока по предходното изречение, срокът за отказ от 7 (седем) работни дни започва да тече от датата на предоставянето й.
4. За да упражни правото си на отказ от сключения договор, Потребителят уведомява Ти.ком на посочените по-долу име и адрес за своето решение; уведомяването се извършва на траен носител, например с писмо, изпратено по пощата или по електронна поща; за да упражни правото си на отказ от договора, Потребителят може да използва и настоящия формуляр, но това не е задължително;
5. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи каквито и да са разходи. II. Уведомление за отказ от сключения договор до „Ти.ком” АД, ЕИК 204577841, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1592, район Искър, ж.к. Дружба 1, бул. „Асен Йорданов“ № 14, ет.2
с настоящото долуподписаният/те 2.................................. Ви уведомявам, че се отказвам от договор No 3.………………….……………………. дата на сключване на договора 3.....................................
име на потребителя/ите 4............................................
адрес/и на потребителя/ите 5........................................
подпис на потребителя/ите 6.........................................
дата на уведомяването 7.............................................
Указания за попълване:
Т. 1. попълва се от търговеца преди предоставяне на формуляра на потребителя;
Т. 2. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ; посочват се трите имена на потребителя/ите;
Т. 3. попълва се от търговеца и се посочва датата на сключване на договора;
Т. 4. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ;
Т. 5. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване на правото на отказ;
Т. 6. попълва се от потребителя/ите само когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ; подписва се от потребителя/ите само ако уведомяването е извършено на хартиен носител;
Т. 7. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ.
Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя/ите:

списък с общи условия