Какво е 4G Покритие Контакти MyTcom Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Бг En Партньори

Общи условия

Изменения в Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Ти.ком“ АД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Ти.ком“ АД

(в сила от 25.05.2018г.)

т.1.7 се изменя както следва:
1.7. Общите условия са задължителни за Ти.ком и Абонатите / Потребителите и са неразделна част от договорите, сключени между Ти.ком и неговите Абонати / Потребители на основание чл.226, ал.3 от Закона за електронните съобщения. Абонатите / Потребителите писмено декларират приемането им и съгласието си с тях.

т.2.3. се изменя както следва:
Абонатът / Потребителят се съгласява Ти.ком да събира, предоставя и обработва лични данни с оглед на предоставяне на услугата,по реда на тези Общи условия и в съответствие с разпоредбите на действащото национално и европейско законодателство и в съответствие с Регламент2016/679 на Европейския парламент, както и съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни на Ти.ком АД, в която се съдържат целите и правното основание за обработване наличните данни: вида на данните, начина на обработването им,правата на Абонатите/Потребителите във връзка с обработване и защита на личните данни и начините, за тяхното упражняване, срок за съхраняване на личните данни. Политиката за поверителност и защита на личните данни в Ти.ком е публикувана на страницата на Ти.ком www.ticom.bg.

т.4.1. се изменя както следва:
Абонатът / Потребителят има право да заявява и да ползва услугите, предоставяни от Ти.ком, съобразно технологичните възможности на Мрежата, в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за услуги, а без предварително съгласие, може да получава съобщение за маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, за което има възможност да изрази несъгласие в момента на подписване на договора или да изрази несъгласието си за бъдещо получаване на тези материали, в случай че това не е направено в момента на подписване на договора.

т. 6.11. се изменя с добавяне на следното:
„Допълнителна информация за обработка на данните за целите на предоставяне на услугите се съдържа в Политика за поверителност и защита на лични данни на Ти.ком.“

т.6.14. се изменя както следва:
Ти.ком има право да използва Мрежата си за целите на директния маркетинг и реклама, като изпраща съобщения до Абонатите / Потребителите, съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и извършва оценка на Потребителя за целите на маркетингови проучвания, за изготвяне на абонатни профили според индивидуалните им предпочитания при условията на Политиката за поверителност. Ти.ком има право, с предварителното съгласие на Абоната / Потребителя за това, да обработва личните данни при извършване на кредитна оценка за определяне на платежоспособността на клиента и да му изпраща по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (SMS), електронна поща или други форми на съобщения или чрез други средства за информация, уведомителни съобщения, свързвани с ползването на услугите, включително и свързани с дължими и / или просрочени плащания при условията на Политиката за поверителност.

т.6.22. се изменя с добавяне на следното:
„в съответствие с Политика за поверителност и защита на лични данни на Ти.ком“

т.7.13 се отменя

Раздел 11. Обработване и защита на личните данни

т.11.2. се изменя с добавяне на следното:
„ с разпоредбите на действащото национално и европейско законодателство и в съответствие с Регламент2016/679 на Европейскивя парламент, както и съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни на Ти.ком АД „

т. 11.4. се отменя;

т.11.5. се изменя с добавяне на следното:
„Ти.ком съхранява данни на преустановени договори за период от 5 /пет/ години след прекратяване на договора.“

т. 11.7. се отменя;

т. 11.10.4. се изменя с добавяне на следното:
„Ти.ком се задължава да съхранява данните по т. 11.10.4 за срок от 6 месеца, да ги предоставя на Абонатите/Потребителите при писмено искане и съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ЗЕС.“

т. 11.10.8. се изменя с добавяне на следното:
„Регламент2016/679 на Европейския парламент, както и съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни на Ти.ком АД „

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в (431.59 KB)
списък с общи условия